Prémium, mint motivációs eszköz

das_konyveles_Premium_mint_motivacios_eszkoz

das_konyveles_Premium_mint_motivacios_eszkoz

A prémiumok használata igen gyakori motivációs eszköz a munkahelyeken. Ennek ellenére a 2012. évi I., a Munka Törvénykönyvében (továbbiakban Mt.) nem szabályozza ezen jellegű díjazást, azonban a prémium meghatározása a munkáltató elengedhetetlen feladata az ösztönzés szempontjából.

A prémiumnak nincs előre meghatározott mértéke, azt a munkáltató tűzi ki és saját mérlegelési jogkörében eljárva határozza meg, milyen feltételek teljesülése esetében nyújtja a munkavállaló részére. Minden esetben a munkaszerződésben szükséges rendelkezni a prémium feltételeiről. Ha a szerződésben szerepel a prémium, akkor kötelező azt kifizetni a feltételek teljesítése esetében és a munkáltató csak akkor mentesül a kifizetési kötelezettség alól, ha a körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna. A prémium kitűzése után, a feltételek teljesülése esetében a munkáltató köteles kifizetni a díjat, önkényesen azt nem tagadhatja meg.

A munkáltató kötelezettsége, hogy olyan feltételeket állapítson meg, amelyek az adott határidőben teljesíthetők és reálisak. A feltételek általában tartalmazzák az elvégzendő feladatokat, a határidőket, a díjazás mértékét. Általános esetben az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg állapítja meg a munkáltató prémium jogosultság feltételeit, amelyekben rendelkezhet a prémiumra való jogosultságot kizáró körülményekről és a prémium összegét befolyásoló feltételekről. Ha a munkavállaló a feladatot csak részlegesen teljesítette, csupán a munkáltató által tűzött feltételek alapján számíthat kifizetésre. Ha a munkavállaló munkaviszonya évközben létesült, az éves prémium kifizetésére nem tarthat igényt. Csak abban az esetben válik jogosulttá, ha munkaviszonya a tárgyév teljes tartamában fennállt. Amennyiben a munkavállaló munkaviszony a tárgyévben megszűnt, akkor időarányos prémiumra számíthat a feltételek teljesülése esetén.

Fontos szempont, hogy az értékelés nem lehet önkényes és teljesíthetetlen. A kiértékelésre legtöbb esetben az üzleti évet lezáró beszámoló elfogadása után kerül sor.

Adózástechnikai szempontból a prémium munkabérnek minősül, de korlátozásokkal kezelendő, mivel figyelmen kívül kell hagyni a távolléti díj számításakor.

A munkáltató megállapíthat feltételeket prémiumelőleg kifizetéséről. Ha a kifizetett előleg magasabb, mint az a mérték, amelyet a munkavállaló teljesítménye indokolna, vagy nem is lenne jogosult kifizetésre, akkor az általános elévülési időn belül a munkáltató visszakövetelheti a kifizetést. Amennyiben a munkavállaló nem fizeti vissza a követelt összeget, a munkáltató a hatályos törvény alapján levonhatja követelését a munkabérből.

A prémiumkitűzés során a feltételeket mind a munkáltató, mind a munkavállaló kellő körültekintéssel kell, hogy kezelje a későbbi jogviták elkerülése érdekében.

Németh-Bojtor Imola

AKCIÓ